استعفای سجاد نوروزی از فرهنگسرای اندیشه استعفای سجاد نوروزی از فرهنگسرای اندیشه