شعر صرفا ماتمی و احساسی ارزش چندانی ندارد/ شعر آیینی در قالب و ساختار محدودیتی ندارد شعر صرفا ماتمی و احساسی ارزش چندانی ندارد/ شعر آیینی در قالب و ساختار محدودیتی ندارد