بین دنیاپرستی و خداپرستی درگیری مستمر تاریخی وجود دارد/ افق طرح شیطان، محدود است بین دنیاپرستی و خداپرستی درگیری مستمر تاریخی وجود دارد/ افق طرح شیطان، محدود است