وزیر ارتباطات هفته جهانی فضا را افتتاح می کند وزیر ارتباطات هفته جهانی فضا را افتتاح می کند