نمایش آثار رئیس فقید هنرستان تجسمی پس از ۳۳ سال نمایش آثار رئیس فقید هنرستان تجسمی پس از ۳۳ سال