نشست نقد و بررسی کتاب «عقل مراقبت» برگزار می‌شود نشست نقد و بررسی کتاب «عقل مراقبت» برگزار می‌شود