«شب شرقی» به صحنه باز می‌گردد «شب شرقی» به صحنه باز می‌گردد