«مهاجر» روایتی متفاوت از جانباز افغانستانی «مهاجر» روایتی متفاوت از جانباز افغانستانی