30 تیر برای نماز 35 کلمه‌ای در ظهر عاشورا/ امام حسین(ع) نمونه روشن «نفس مطمئنه» 30 تیر برای نماز 35 کلمه‌ای در ظهر عاشورا/ امام حسین(ع) نمونه روشن «نفس مطمئنه»