نبود برنامه مشخص برای تولید سخت افزار/ تمرکز وزیر روی پهنای باند نبود برنامه مشخص برای تولید سخت افزار/ تمرکز وزیر روی پهنای باند