۳ دانشمند آمریکایی برنده جایزه نوبل پزشکی شدند ۳ دانشمند آمریکایی برنده جایزه نوبل پزشکی شدند