حمایت از توسعه اشتغال فناوری اطلاعات در روستاها حمایت از توسعه اشتغال فناوری اطلاعات در روستاها