بازدید شاه‌آبادی از استودیوهای معاونت صدا/ حضور در برنامه زنده بازدید شاه‌آبادی از استودیوهای معاونت صدا/ حضور در برنامه زنده