سرنوشت سلول های بنیادی به آب موجود در آن بستگی دارد سرنوشت سلول های بنیادی به آب موجود در آن بستگی دارد