استخدام مونتاژکار الکترونیک،آقا،باسابقه کار در شرکت تجهیزات صنعتی استخدام مونتاژکار الکترونیک،آقا،باسابقه کار در شرکت تجهیزات صنعتی