چه رابطه‌ای میان جایگاه کافران با مسخ وجود دارد؟ چه رابطه‌ای میان جایگاه کافران با مسخ وجود دارد؟