باید حفظ قرآن برای قاریان اجباری شود/ لزوم توجه ویژه رسانه ملی به مسابقات قرآن باید حفظ قرآن برای قاریان اجباری شود/ لزوم توجه ویژه رسانه ملی به مسابقات قرآن