اخلاق تنظیم کننده یافته های بشری و دستورالعمل خداوند است اخلاق تنظیم کننده یافته های بشری و دستورالعمل خداوند است