پایان تصویربرداری سریال «برنا» در همدان/ گروه راهی ساوه می‌شوند پایان تصویربرداری سریال «برنا» در همدان/ گروه راهی ساوه می‌شوند