جزئیات ایجاد اپراتور ماهواره ای/ عرضه خدمت از مدار ثبتی ایران جزئیات ایجاد اپراتور ماهواره ای/ عرضه خدمت از مدار ثبتی ایران