معلم کنکور، دقیقه‌ای ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان معلم کنکور، دقیقه‌ای ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان