سال‌هاست از نگاه به ادیان غیرابراهیمی، غفلت کرده‌ایم سال‌هاست از نگاه به ادیان غیرابراهیمی، غفلت کرده‌ایم