فعالیت نرم‌افزار «خط‌خوان» از سر گرفته شد/ مجمع ناشران عذرخواهی کرد فعالیت نرم‌افزار «خط‌خوان» از سر گرفته شد/ مجمع ناشران عذرخواهی کرد