شاعران، اهل بیت(ع) را مستند، صحیح و صریح روایت کنند شاعران، اهل بیت(ع) را مستند، صحیح و صریح روایت کنند