«کوریولانوس» تمرین ـ اجرایی که در هر لحظه تغییر می‌کند/ تئاتر امروز در یک بزنگاه بحرانی قرار دارد «کوریولانوس» تمرین ـ اجرایی که در هر لحظه تغییر می‌کند/ تئاتر امروز در یک بزنگاه بحرانی قرار دارد