۵ نقطه مداری بنام ایران ثبت شد/ هماهنگی برای قرار دادن ماهواره ۵ نقطه مداری بنام ایران ثبت شد/ هماهنگی برای قرار دادن ماهواره