میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۷ میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۷