طی ۱۱ سال ۵۷۶۰ حافظ قرآن مدرک گرفته‌اند/ کاهش 30 درصدی چاپ قران به خط استاد «عثمان‌طه» طی ۱۱ سال ۵۷۶۰ حافظ قرآن مدرک گرفته‌اند/ کاهش 30 درصدی چاپ قران به خط استاد «عثمان‌طه»