اختصاص ۳۶هزار میلیارد ریال به فناوری فضایی اختصاص ۳۶هزار میلیارد ریال به فناوری فضایی