ثبت نام مستندی درباره فاجعه انسانی میانمار برای حضور در «سینما حقیقت» ثبت نام مستندی درباره فاجعه انسانی میانمار برای حضور در «سینما حقیقت»