نمایش فیلمی «گمیچی» در جشنواره فیلم لوکاس فرانکفورت آلمان نمایش فیلمی «گمیچی» در جشنواره فیلم لوکاس فرانکفورت آلمان