از «شاهفارسی» تا «آیت ا... جنتی» به جشنواره عمار می‌آیند/ «مشتی اسماعیل» به اربعین می‌رود از «شاهفارسی» تا «آیت ا... جنتی» به جشنواره عمار می‌آیند/ «مشتی اسماعیل» به اربعین می‌رود