چه کسی سینماگران را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شلاق زد؟ چه کسی سینماگران را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شلاق زد؟