«محیط زیست» یک امانت در دست بشر است/ راهکارهای قرآنی برای پاسداشت طبیعت «محیط زیست» یک امانت در دست بشر است/ راهکارهای قرآنی برای پاسداشت طبیعت