شعبه‌ رسیدگی به جرائم متخلفان آثار سمعی و بصری تشکیل می‌شود شعبه‌ رسیدگی به جرائم متخلفان آثار سمعی و بصری تشکیل می‌شود