صدور حکم جلب مالک یکی از باشگاه‌های لیگ برتر صدور حکم جلب مالک یکی از باشگاه‌های لیگ برتر