"دمپایی" حاشیه‌ساز مقامات قطری در دیدار با ظریف "دمپایی" حاشیه‌ساز مقامات قطری در دیدار با ظریف