جانشین وزیر دفاع منصوب شد جانشین وزیر دفاع منصوب شد