نخست وزیر در شرایط فعلی، بازیچه دست نمایندگان می‌شود/ مردم به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی رأی نمی‌دهند/ بدون نظام حزبی، نظام پارلمانی نخست وزیر در شرایط فعلی، بازیچه دست نمایندگان می‌شود/ مردم به تغییر نظام ریاستی به پارلمانی رأی نمی‌دهند/ بدون نظام حزبی، نظام پارلمانی