جزئیاتی از حادثه سربازی که فرمانده‌اش را کُشت جزئیاتی از حادثه سربازی که فرمانده‌اش را کُشت