شروط "العبادی" برای گفتگو با اقلیم کردستان عراق شروط "العبادی" برای گفتگو با اقلیم کردستان عراق