پایان سلطه چینی‌ها در ساندا؛ قهرمانی تاریخی ایران در سرزمین تزارها/ نایب قهرمانی ووشوکاران در تالو وساندا پایان سلطه چینی‌ها در ساندا؛ قهرمانی تاریخی ایران در سرزمین تزارها/ نایب قهرمانی ووشوکاران در تالو وساندا