خروج از برجام امنیت آمریکا را کاهش می‌دهد خروج از برجام امنیت آمریکا را کاهش می‌دهد