درخواست‌انگلیس از ترامپ‌و‌کنگره: برجام را تائید‌کنید درخواست‌انگلیس از ترامپ‌و‌کنگره: برجام را تائید‌کنید