آخرین وضعیت مصدومیت دژاگه و محمدی آخرین وضعیت مصدومیت دژاگه و محمدی