آشوری: اگر می‌دانستیم سفر روحانی به تعویق می‌افتد از او در کادر تیم امید استفاده می‌کردیم آشوری: اگر می‌دانستیم سفر روحانی به تعویق می‌افتد از او در کادر تیم امید استفاده می‌کردیم