شروع دوباره لیگ پس از وقفه یک ماهه/ راند اول دیدار قهرمانی در تبریز شروع دوباره لیگ پس از وقفه یک ماهه/ راند اول دیدار قهرمانی در تبریز