نامجومطلق: قبول ندارم کمیته فنی استقلال شفر را انتخاب کرده باشد نامجومطلق: قبول ندارم کمیته فنی استقلال شفر را انتخاب کرده باشد