امضاء تفاهم‌نامه‌همکاری‌نفتی بین ایران و روسیه امضاء تفاهم‌نامه‌همکاری‌نفتی بین ایران و روسیه