متزلدر: / کلوپ آماده هدایت بایرن مونیخ است متزلدر: / کلوپ آماده هدایت بایرن مونیخ است